1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování, Kupní smlouva

1.1 Podmínky užití rozlišují dva režimy nákupu zboží kupujícím. V případě nákupu zboží označení pečetí SKLADOVKA (dále jen “SKLADOVKA”) se jedná o kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je v tomto případě provozovatel obchodu www.PostaZadaco.cz firma Eva Codlová. V případě nákupu ostatního zboží uzavírá kupující s provozovatelem nákupní galerie www.PostaZadaco.cz firmou Eva Codlová, smlouvu zprostředkovatelskou.

1.2 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (Provozovatel) a Kupujícího v internetové obchodě www.PostaZadaco.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.3 Provozovatelem internetového obchodu www.PostaZadaco.cz a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je firma Eva Codlová, IČ: 01699130 se sídlem Sídliště Vyšný 100, Nádražní Předměstí, Český Krumlov, 381 01 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Český Krumlov (dále i jen „poskytovatel“).

1.4 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen „služba“).

1.5 Poskytovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky mandátní smlouvu (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

1.6 Služba je poskytována za odměnu.

1.7 Provozovatel vystupuje ve vztahu ke Kupujícímu jako Prodejce a strany spolu uzavírají kupní smlouvu v případě, kdy si Kupující objedná a zaplatí výrobek označený pečetí SKLADOVKA. Kupní smlouva pro Kupujícího spotřebitele je upravena režimem občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupní smlouva pro Kupujícího, který není spotřebitel, je upravena režimem občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).

 

2. Výběr zboží k objednání, objednávka, uzavření smlouvy

2.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetového obchodu www.PostaZadaco.cz U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele. Potvrzením tlačítka ´OBJEDNÁVÁM a PLATÍM´ se Kupující zavazuje k platbě.

2.3. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem, vložením na účet Poskytovatele nebo platební bránou. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

2.4 Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

3. Cena, způsob platby

3.1 Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady – CLO, DPH a poplatek za celní projednání na jejich bankovní účet či adresu (poštovní poukázkou typu C). U větších zásilek se může stát, že mohou být zadrženy na celnici. V tomto případě zákazník může kontaktovat zákaznickou podporu a veškeré tyto poplatky mu budou provozovatelem proplaceny. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci Vám sdělíme na vaši žádost na e-mailu info@postazadaco.cz.

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Poskytovatele předem, dále platební kartou online pomocí platební brány Stripe. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Poskytovatele.

 

4. Dodání zboží

4.1 Zboží dodává Dodavatel. Na dobu dodání u veškerého zboží si však dodavatel vyhrazuje právo dodání od 5 do 30 kalendářních dní.

Skladovky doručíme do 10 dnů ode dne odeslání. U ostatního zboží je dodací doba individuálně uvedena u produktů podle dodavatele a období v roce (Vánoce, jiné svátky). Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání.

 

5. Další ustanovení

5.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Poskytovatele.

5.2 České návody zašle Poskytovatel na požádání v elektronické podobě, má-li je k dispozici. V opačném případě se Poskytovatel zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

5.3 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu, a to ve prospěch Kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

 

6. Reklamace

6.1 Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na adrese: Eva Codlová, Dr. Bureše 7/1188, České Budějovice, 370 05, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného / nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu. Před zasláním reklamovaného zboží nás nejprve kontaktujte.

6.2 Reklamace zboží jsou řešeny následovně: Při doručení poškozeného výrobku, nebo v případě nedoručení zásilky, je vrácena celá částka ve prospěch bankovního účtu zákazníka, nebude-li preferovat jiné řešení. V ostatních případech nabízíme pouze výměnu zboží za jiné, v odpovídající hodnotě.

6.3 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

 

7. Zánik a změna smlouvy

7.1 Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s určitým zpožděním.

7.2 Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

8.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pro pokyny či formulář na odstoupení od smlouvy prosím zažádejte na e-mailu info@postazadaco.cz a my Vám jej zašleme. V případě nedodržení pokynů může dojít ke zpomalení celého procesu vrácení zboží. Přijetí vráceného zboží zajišťuje Poskytovatel na adrese: Eva Codlová, Dr. Bureše 7/1188, České Budějovice, 370 05 (kontaktní e-mail: info@postazadaco.cz, telefon: 607 409 568); dopravu k Dodavateli zajišťuje poskytovatel na své náklady. Bude-li u vráceného zboží poškozen obalový materiál či jiná součást, může Poskytovatel naúčtovat Kupujícímu náklady vzniklé s uvedením zboží do původního stavu.

8.2 V případě vrácení peněz složenkou zákazníkovi na území Slovenské republiky bude vzhledem ke své výši zákazníkovi přeúčtován poplatek za platbu složenkou a vrácení peněz o tuto částku poníženo. Doporučujeme tedy při vracení peněz volit metodu převodu na bankovní účet.

8.3 Poskytovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.).

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

9.2 Uživatel sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu www.PostaZadaco.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

9.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let kvůli daňovým a účetním účelům – viz Zpracování osobních údajů.

9.4 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

9.5  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Poskytovatelem / Dodavatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů (ADR) prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 6. 1. 2023

 

 

Obchodní podmínky pro objednávky uhrazené do 5. 1. 2023